Wie zijn we

Ons site adres is: https://viavanzadelhoff.nl.

Artikel 10. Privacy/veiligheid (behorende bij onze algemene voorwaarden)
10.1 ViaVanZadelhoff respecteert de privacy van alle koperen. ViaVanZadelhoff gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle persoonsgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
10.3 ViaVanZadelhoff geeft de persoonsgegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door ViaVanZadelhoff inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
10.4. Uw privacy bij ViaVanZadelhoff
ViaVanZadelhoff vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.
In dit privacy statement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.
Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een product koopt, of een product retourneert of wij anderszins een dienst verlenen.
Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief of als u contact met ons heeft.
Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met ViaVanZadelhoff, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
ViaVanZadelhoff
Wijziging van het privacy statement
ViaVanZadelhoff kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van het privacy statement informeren wij u hierover rechtstreeks.
Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?
Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een koopovereenkomst heeft gesloten of een ander product heeft gekocht of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.
Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief of als u contact heeft met ons heeft.
Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
ViaVanZadelhoff kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en interesses in producten en diensten.
ViaVanZadelhoff kan ook de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:
Inloggegevens die u gebruikt voor de ViaVanZadelhoff omgeving.
Surf- en klikgegevens als u een website van ViaVanZadelhoff bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.
ViaVanZadelhoff kan naast de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.
Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden
Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens verwerkt:
Uitvoering van de koopovereenkomst:
het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
het leveren en uitvoeren van het product of dienst. Indien u gebruik maakt van een van onze varianten, dan verzamelen wij gegevens over het functioneren en het gebruik van het systeem. Deze data wordt door ViaVanZadehoff als klantgegevens opgeslagen. Op basis van verzamelde data en door ViaVanZadelhoff ontwikkelde algoritmen kunnen events, meldingen en informatie over het gebruik van de installatie met u worden gedeeld. ViaVanZadelhoff stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van onze dienstverlening. ViaVanZadehoff kan deze data wel in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken voor publicaties en commerciële uitingen;
om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media;
het behandelen van klachten of geschillen;
het aanbieden van producten en diensten via de ViaVanZadelhoff App;
om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te laten maken van de Mijn ViaVanZadelhoff omgeving.
Toestemming:
de ViaVanZadelhoff websites maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan het ViaVanZadelhoff cookiebeleid.
De wet:
ViaVanZadelhoff is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder.
Gerechtvaardigd belang:
het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven;
crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;
ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
het voorkomen en opsporen van fraude;
voor marketingdoeleinden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen. Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en sociale media.
We kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Daarnaast kunnen we binnen ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens gebruiken om te bepalen of u, bijvoorbeeld, in aanmerking komt voor kortingen en aanbiedingen voor soortgelijke producten en/of diensten binnen ViaVanZadelhoff.
om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van klanten te kunnen analyseren of te voorspellen. ViaVanZadelhoff maakt hiervoor gebruik van geautomatiseerde voorspelmodellen waarbij verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden gebruikt. Het geeft inzicht in de wijze waarop ViaVanZadelhoff u het beste kan benaderen om persoonlijk en relevant te zijn in onze aanbiedingen voor producten en/of diensten naar u toe.

Sociale Media
ViaVanZadelhoff gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens
Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt u rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@viavanzadelhoff.nl of een brief naar ViaVanZadelhoff.
Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.
Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. ViaVanZadelhoff vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
ViaVanZadelhoff reageert binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat ViaVanZadelhoff verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat ViaVanZadelhoff in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien ViaVanZadelhoff de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op data operabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ViaVanZadelhoff verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.
Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.
Intrekking toestemming
Voor bepaalde doeleinden, zoals bij deelname aan het bepaalde acties vragen wij u om uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de persoonlijke omgeving van het ViaVanZadelhoff. De desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Wanneer wij uw toestemming nodig hebben, dan vragen wij u hierom.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door ViaVanZadelhoff. U heeft dit recht in de volgende gevallen:
de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;
wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering;
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ViaVanZadelhoff om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.
Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct.
Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen.
Ontvangers van persoonsgegevens

Om de koopverplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:
Medewerkers van ViaVanZadelhoff die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, de marketingafdeling en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het administratieve systeem.
Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:
data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering van campagnes.
incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketingcampagnes.

IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft ViaVanZadelhoff duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Indien ViaVanZadelhoff werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Indien van toepassing maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ViaVanZadelhoff?
ViaVanZadelhoff heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten ViaVanZadelhoff. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.
Wat moet u doen om uw gegevens veilig te bewaren?
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
Tips:
Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van ViaVanZadelhoff zullen u nooit naar uw wachtwoorden vragen via email of langs andere weg. Ook zullen wij u niet spontaan bellen om uw persoonlijke gegevens te vragen.

Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.
Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels teniet doet. Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl.

Hoe lang bewaart ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het product, dienst of service aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van ViaVanZadelhoff.
In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.
Vragen over privacy binnen ViaVanZadelhoff of heeft u een klacht?
ViaVanZadelhoff zal derden verzoeken om te adviseren aan ViaVanZadelhoff en zal verzoeken toezicht te houden op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen ViaVanZadelhoff.
Heeft u vragen over dit privacy statement of over de wijze waarop ViaVanZadelhoff met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de eigenaar info@viavanzadelhoff.nl
Ook kunt u bij de eigenaar van ViaVanZadelhoff een klacht indienen over de wijze waarop ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens verwerkt.
Het is ook mogelijk, een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u (bijv.) van mening bent dat uw klacht niet op zorgvuldige wijze door ViaVanZadelhoff is afgehandeld.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2022