Onze voorwaarden (11 februari 2022) zijn geregistreerd bij Voorwaarden.net.

Algemene Leveringsvoorwaarden en privacy (artikel 10) van Edelstenenhuis ViaVanZadelhoff

Aanvulling Verzendkosten (1.5)!

Voor het buitenland gelden andere tarieven (DHL of UPS). Mail ons eerst even. Verzending naar België verloopt via UPS. Je betaalt de daadwerkelijke verzendkosten naar het buitenland.

VERZENDKOSTEN: Volgens tarieven PostNL.

Voor bestellingen naar het buitenland gelden andere tarieven. Wij berichten klanten in het buitenland eerst daarover per mail (na ontvangst van jouw bestelling).
Hoe weet ik welke verzendmethode ik het beste kan kiezen? Wat zijn de verzendkosten?
Verzendkosten kun je aanvinken bij de betaling.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ViaVanZadelhoff als Webwinkel zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Onze pagina veel gestelde vragen is onderdeel van de algemene voorwaarden.
1.5 Aanvulling: Verzendkosten is van toepassing.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van ViaVanZadelhoff zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. ViaVanZadelhoff behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde gedeelte van Mollie bij ViaVanZadelhoff heeft bevestigd.
2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper.
2.4 De orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurt naar het door de koper opgegeven e-mailadres. ViaVanZadelhoff is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de orderbevestiging van de bestelling. Op verzoek ontvangt u een digitale factuur

Artikel 3. Betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via IDEAL, (vooruit)betaling, na overleg vooraf, op onze Bankrekening (IBAN) NL 19 INGB 0005781848, contant bij afhalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ViaVanZadelhoff.
3.4 In geval van niet-tijdige betaling is ViaVanZadelhoff bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Bestelde producten bij ViaVanZadelhoff worden op werkdagen zo snel mogelijk verstuurd (meestal binnen 48 uur). De door ViaVanZadelhoff gehanteerde levertijden (binnen 48 uren doch uiterlijk binnen 120 uren, tenzij anders vermeld op de website of per mail met de klant is afgesproken) van de artikelen op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen. De klant kan altijd even aangegeven bij de bestelling (bij opmerkingen) of er sprake is van spoed. Bellen 06- 51931022. Per Whatsapp kan ook.
4.2 De Levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
4.3 Indien koper aan ViaVanZadelhoff schriftelijk opgave doet van een adres, is ViaVanZadelhoff gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan ViaVanZadelhoff schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 3 werkdagen als het artikel aanwezig is. Indien het artikel in voorraad is maken wij uw bestelling dezelfde dag verzendklaar en versturen wij het direct (mits de betaling door u is voldaan) Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal ViaVanZadelhoff de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd worden.
4.5 Alle producten worden pas verstuurt na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met ViaVanZadelhoff kan hiervan worden afgeweken.
4.6 Indien de koper er voor kiest om de bestelling af te halen tegen contante betaling, ontvangt de koper telefonisch of per e-mail bericht op welke dag en tijdstip de bestelling klaar ligt om afgehaald te worden.
4.7. Verkopen uit de Show- en/of Werkruimte dienen contant te worden afgerekend. U krijgt vervolgens per een factuur toegestuurd. De artikelen kunnen daarna niet meer worden geruild tenzij aangetoond kan worden dat er ernstige gebreken zijn.

 1. Reclames en aansprakelijkheid
  5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een zicht termijn na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de meeste bestellingen aangetekend per brief annuleren. De artikelen moeten wel compleet en in de originele verpakking terug worden gestuurd en gesealde producten (bijvoorbeeld bij sierkussens) mogen niet worden open gemaakt. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Alleen het aankoopbedrag zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van ViaVanZadelhoff mits dit aangetekend geschiedt via Post NL.
  5.2 Voorwaarden voor retourneren:`
  Het product mag niet gebruikt en moet nog verkoopbaar zijn. Originele verpakking mag niet geopend zijn. Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking aangetekend via PostNL terug gestuurd worden. Op deze wijze kunt u aantonen dat u daadwerkelijk de bestelling/product(en) heeft geretourneerd.
  5.2.1 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
  Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.
  Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
  Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.
  5.3 Bij iedere retour zending dient ViaVanZadelhoff voorafgaand aan de verzending schriftelijk (per e-mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.
  5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen.
  5.5 ViaVanZadelhoff stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging (PostNL en/of DHL) hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. ViaVanZadelhoff is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.
  5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen drie (3) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met ViaVanZadelhoff. Wanneer de koper na drie (3) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is ViaVanZadelhoff niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen. De informatie van Post Nl en DHL is bepalend of de artikelen daadwerkelijk zijn afgeleverd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ViaVanZadelhoff, dan wel tussen ViaVanZadelhoff en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ViaVanZadelhoff, is ViaVanZadelhoff niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ViaVanZadelhoff.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ViaVanZadelhoff ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder ViaVanZadelhoff gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ViaVanZadelhoff kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat ViaVanZadelhoff niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door ViaVanZadelhoff geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 ViaVanZadelhoff garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1 ViaVanZadelhoff respecteert de privacy van alle koperen. ViaVanZadelhoff gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle persoonsgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
10.3 ViaVanZadelhoff geeft de persoonsgegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door ViaVanZadelhoff inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
10.4. Uw privacy bij ViaVanZadelhoff
ViaVanZadelhoff vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.
In dit privacy statement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.
Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een product koopt, of een product retourneert of wij anderszins een dienst verlenen.
Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief of als u contact met ons heeft.
Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met ViaVanZadelhoff, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
ViaVanZadelhoff
Wijziging van het privacy statement
ViaVanZadelhoff kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van het privacy statement informeren wij u hierover rechtstreeks.
Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?
Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een koopovereenkomst heeft gesloten of een ander product heeft gekocht of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.
Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief of als u contact heeft met ons heeft.
Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
ViaVanZadelhoff kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en interesses in producten en diensten.
ViaVanZadelhoff kan ook de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:
Inloggegevens die u gebruikt voor de ViaVanZadelhoff omgeving.
Surf- en klikgegevens als u een website van ViaVanZadelhoff bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.
ViaVanZadelhoff kan naast de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.
Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden
Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens verwerkt:
Uitvoering van de koopovereenkomst:
het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
het leveren en uitvoeren van het product of dienst. Indien u gebruik maakt van een van onze varianten, dan verzamelen wij gegevens over het functioneren en het gebruik van het systeem. Deze data wordt door ViaVanZadehoff als klantgegevens opgeslagen. Op basis van verzamelde data en door ViaVanZadelhoff ontwikkelde algoritmen kunnen events, meldingen en informatie over het gebruik van de installatie met u worden gedeeld. ViaVanZadelhoff stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van onze dienstverlening. ViaVanZadehoff kan deze data wel in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken voor publicaties en commerciële uitingen;
om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media;
het behandelen van klachten of geschillen;
het aanbieden van producten en diensten via de ViaVanZadelhoff App;
om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te laten maken van de Mijn ViaVanZadelhoff omgeving.
Toestemming:
de ViaVanZadelhoff websites maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan het ViaVanZadelhoff cookiebeleid.
De wet:
ViaVanZadelhoff is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder.
Gerechtvaardigd belang:
het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven;
crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;
ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
het voorkomen en opsporen van fraude;
voor marketingdoeleinden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen. Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en sociale media.
We kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Daarnaast kunnen we binnen ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens gebruiken om te bepalen of u, bijvoorbeeld, in aanmerking komt voor kortingen en aanbiedingen voor soortgelijke producten en/of diensten binnen ViaVanZadelhoff.
om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van klanten te kunnen analyseren of te voorspellen. ViaVanZadelhoff maakt hiervoor gebruik van geautomatiseerde voorspelmodellen waarbij verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden gebruikt. Het geeft inzicht in de wijze waarop ViaVanZadelhoff u het beste kan benaderen om persoonlijk en relevant te zijn in onze aanbiedingen voor producten en/of diensten naar u toe.

Sociale Media
ViaVanZadelhoff gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens
Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt u rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@viavanzadelhoff.nl of een brief naar ViaVanZadelhoff.
Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.
Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. ViaVanZadelhoff vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
ViaVanZadelhoff reageert binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat ViaVanZadelhoff verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat ViaVanZadelhoff in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien ViaVanZadelhoff de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op data operabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ViaVanZadelhoff verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.
Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.
Intrekking toestemming
Voor bepaalde doeleinden, zoals bij deelname aan het bepaalde acties vragen wij u om uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de persoonlijke omgeving van het ViaVanZadelhoff. De desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Wanneer wij uw toestemming nodig hebben, dan vragen wij u hierom.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door ViaVanZadelhoff. U heeft dit recht in de volgende gevallen:
de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;
wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering;
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ViaVanZadelhoff om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.
Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct.
Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen.
Ontvangers van persoonsgegevens

Om de koopverplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:
Medewerkers van ViaVanZadelhoff die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, de marketingafdeling en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het administratieve systeem.
Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:
data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering van campagnes.
incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketingcampagnes.

IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft ViaVanZadelhoff duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Indien ViaVanZadelhoff werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Indien van toepassing maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ViaVanZadelhoff?
ViaVanZadelhoff heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten ViaVanZadelhoff. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.
Wat moet u doen om uw gegevens veilig te bewaren?
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
Tips:
Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van ViaVanZadelhoff zullen u nooit naar uw wachtwoorden vragen via email of langs andere weg. Ook zullen wij u niet spontaan bellen om uw persoonlijke gegevens te vragen.

Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.
Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels teniet doet. Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl.

Hoe lang bewaart ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het product, dienst of service aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van ViaVanZadelhoff.
In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.
Vragen over privacy binnen ViaVanZadelhoff of heeft u een klacht?
ViaVanZadelhoff zal derden verzoeken om te adviseren aan ViaVanZadelhoff en zal verzoeken toezicht te houden op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen ViaVanZadelhoff.
Heeft u vragen over dit privacy statement of over de wijze waarop ViaVanZadelhoff met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de eigenaar info@viavanzadelhoff.nl
Ook kunt u bij de eigenaar van ViaVanZadelhoff een klacht indienen over de wijze waarop ViaVanZadelhoff uw persoonsgegevens verwerkt.
Het is ook mogelijk, een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u (bijv.) van mening bent dat uw klacht niet op zorgvuldige wijze door ViaVanZadelhoff is afgehandeld.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2022
.
Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door ViaVanZadelhoff gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ViaVanZadelhoff deze Voorwaarden soepel toepast.
11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ViaVanZadelhoff in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wetsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ViaVanZadelhoff vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 ViaVanZadelhoff is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De website van ViaVanZadelhoff is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
12.2 De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
13.3 Een klacht dient schriftelijk via post, e-mail of fax door de koper gedaan te worden. Binnen dertig (30) dagen reageert ViaVanZadelhoff met een eventueel passende oplossing of reactie.

Artikel 14. Copyrights
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze koperen, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ViaVanZadelhoff is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken
Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 ViaVanZadelhoff garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die dan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
16.3 ViaVanZadelhoff is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ViaVanZadelhoff. ViaVanZadelhoff is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
16.5 Indien ViaVanZadelhoff, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ViaVanZadelhoff of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
16.7 De Koper is gehouden ViaVanZadelhoff te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ViaVanZadelhoff mochten doen gelden,
voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan ViaVanZadelhoff te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ViaVanZadelhoff zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
16.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 17. Contact en Bezoekadres
ViaVanZadelhoff
1813 LC, 19 Alkmaar
NL001211950B76
Kamer Koophandel 61295701